Xylenol Orange Indicator


BX8000    Powder
 100 g15.00 
 1 Lb.36.00 

BX8005    0.5% (w/v)
 100 ml18.00 
 Pint36.00 

BX8009    0.2% (w/v)
 Pint25.00 

BX8007    0.1% (w/v)
 100 ml8.00 
 Pint16.00 
 Quart24.00